Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Chorzowianin Roku”

1. Organizatorem uroczystości przyznania dorocznego honorowego tytułu „Chorzowianin Roku” jest redakcja portalu i pisma Chorzowianin.pl.

2. W związku z przygotowaniami każdej kolejnej edycji nadania honorowego tytułu „Chorzowianin Roku” organizator nawiązuje współpracę z redakcjami mediów lokalnych, które pełnią rolę patronów medialnych, a także ze sponsorami.

3. Celem przyznania tytułu „Chorzowianin Roku” jest wyróżnienie osoby związanej z Chorzowem, zaangażowanej w sposób szczególny w działalność na rzecz lokalnej społeczności, na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania.

4. Kandydatów do tytułu „Chorzowianin Roku”, wraz z uzasadnieniem, zgłaszać mogą stowarzyszenia, organizacje i instytucje, a także pełnoletnie osoby prywatne, przy czym każdy zgłaszający może w danym roku przedstawić tylko jedną kandydaturę.

5. Kandydatury zgłaszać można pisemnie drogą pocztową (Chorzowianin.pl, ul. Katowicka 105, 41-500 Chorzów z dopiskiem na kopercie „Chorzowianin Roku”), osobiście w siedzibie redakcji, w godzinach jej pracy, a także poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.chorzowianinroku.pl Wraz z danymi kandydata należy podać dane kontaktowe zgłaszającego.

6. Zgłoszenia przyjmowane są przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia kolejnej edycji „Chorzowianina Roku”. Stosowne ogłoszenie publikują równocześnie portal i pismo Chorzowianin.pl.

7. Zgłoszenie kandydata do tytułu „Chorzowianin Roku” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. W celu wyłonienia laureata tytułu „Chorzowianin Roku” organizator powołuje każdorazowo Kapitułę Tytułu „Chorzowianin Roku”, w skład której wchodzi:
a) 3 dotychczasowych laureatów tytułu „Chorzowianin Roku” (rotacyjnie)
b) 2 przedstawicieli organizatora
c) 2 przedstawicieli patronów medialnych
Przewodniczący Kapituły wybierany jest co roku z jej grona, w drodze głosowania członków Kapituły.

9. Po zamknięciu listy kandydatów Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych do tytułu „Chorzowianin Roku”, po rozpatrzeniu wniosków.

10. Ogłoszenie nazwisk osób nominowanych nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia listy zgłoszeń. Obowiązek przedstawienia osób nominowanych spoczywa na organizatorze.

11. Wraz z ogłoszeniem listy nominowanych zostaje podana także data i miejsce uroczystości przyznania tytułu „Chorzowianin Roku”.

12. Spośród osób nominowanych Kapituła Tytułu wskazuje w głosowaniu osobę, która zostaje laureatem tytułu „Chorzowianin Roku”.

13. Zasadą jest, iż w roku bieżącym przyznaje się tytuł za rok ubiegły.

14. Posiedzenie Kapituły, mające na celu wyłonienie laureata, jest objęte tajemnicą. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos: za lub przeciw kandydatowi - nie dopuszcza się wstrzymania od głosu.

15. W przypadku równej liczby głosów uzyskanej przez kilku kandydatów, głosowanie nad nimi odbywa się ponownie.

16. Jeśli ponowne głosowanie nie przynosi rezultatu, głos decydujący w sprawie rozwiązania sytuacji patowej ma Przewodniczący Kapituły.

17. Nazwisko laureata tytułu „Chorzowianin Roku” utrzymywane jest w tajemnicy, do chwili ogłoszenia go podczas uroczystości.

18. Zaproszenia do udziału w uroczystości otrzymują wszyscy nominowani do tytułu.

19. Tytuł „Chorzowianin Roku” ma charakter honorowy. Laureat otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie tytułu oraz statuetkę. Dodatkowo może otrzymać nagrody ufundowane przez sponsorów lub patronów uroczystości.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku.