O tytule

Celem przyznania tytułu „Chorzowianin Roku” jest wyróżnienie osoby związanej z Chorzowem, zaangażowanej w sposób szczególny w działalność na rzecz lokalnej społeczności, na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania. Uroczystość, której organizatorem jest nasza redakcja, odbędzie się już po raz osiemnasty!

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do tytułu „Chorzowianin Roku”, wraz z uzasadnieniem, zgłaszać mogą stowarzyszenia, organizacje i instytucje, a także pełnoletnie osoby prywatne. Każdy zgłaszający może w danym roku przedstawić tylko jedną kandydaturę. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową (Chorzowianin.pl, ul. Katowicka 105, 41-500 Chorzów z dopiskiem na kopercie „Chorzowianin Roku”), osobiście w siedzibie redakcji, w godzinach jej pracy, a także poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.chorzowianinroku.pl Wraz z danymi kandydata należy podać dane kontaktowe zgłaszającego. W tegorocznej edycji kandydatury zgłaszać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 r. (Nie decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie kandydata do tytułu „Chorzowianin Roku” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu (jego treść jest stale dostępna na stronie internetowej www.chorzowianinroku.pl i w siedzibie redakcji) i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procedury związanej z wyłonieniem nominowanych i laureata.

Zaproponuj swojego kandydata

Zaproponuj własnego kandydata. Koniecznie uzasadnij swój wybór. Zgłoszenia bez uzasadnienia nie będą rejestrowane.